آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محاسبه روزهای قمر در عقرب

متن دوم