آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مجموعه حکایتهای اخلاقی

حکایت اخلاقی

موضوع : حکایت اخلاقی,لا و لا بخور مریضی به ابن سیرین گفت : در عالم خواب کسی به من گفت برای شفای خود (لاو لا بخور ) تعبیرش چیست   ابن سیرین گفت زیتون بخور زیرا خداوند در باره ی ان میفرماید ( لا شرقیة و لا غریبة) این چراغ با روغنی…
متن دوم