آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن کامل دعالی شاه میدان

متن دوم