آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن کامل آیه الکرسی

نسخه ای برای کسب و رونق در زندگی

نسخه ای برای کسب و رونق در زندگی آیة الکرسی را در روز پنج شنبه در ساعت اول که ساعت مشتری است با جوهر روحانی روی کاغذ زرد بنویس و در انتها امضای تعویذ را هم بنویس حال اگر این نوشته را در باغ یا مزرعه دفن کنید از دزد و کم بودن بار…
متن دوم