آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن ایه الکرسی

نسخه ای برای کسب و رونق در زندگی

نسخه ای برای کسب و رونق در زندگی آیة الکرسی را در روز پنج شنبه در ساعت اول که ساعت مشتری است با جوهر روحانی روی کاغذ زرد بنویس و در انتها امضای تعویذ را هم بنویس حال اگر این نوشته را در باغ یا مزرعه دفن کنید از دزد و کم بودن بار…

شان و اهمیت قرائت ایه الکرسی

شان و اهمیت قرائت ایة الکرسی مفسرین از امامان بزرگوار شیعه نقل کرده اند ( و اهل تسننّ هم عقیده دارند ) ایة الکرسی شان عظیم و اثری عمیق در بر خورد با مسایل و مصایب دارد اگر ترکیبات خاصی از ان حاصل شود (اسم اعظم)) را متجلی می سازد این ایه…
متن دوم