آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوح هفت جوش

لوح هفت جوش سلیمانی

لوح هفت جوش سلیمانی هفت جوش سلیمانی در واقع ترکیبی از هفت فلز می باشد که در اینجا ذکر میکنم 1-فلز طلا که باید سکه باشد 2-نقره پاک 3-مس قدیمی(منظور تکه ای از ظروف قدیمی مسی باشد) 4-فلز برنج 5-فلز قلع 6-فلز سرب 7-فلز فولاد که مجموع…
متن دوم