آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوح مطلق حاجات

لوح مطلق حاجات

لوح مطلق حاجات امام حسن (ع) این لوح را برای یکی از سردارانش به جهت توفیق در امور دادند و فرمودند که  برای رسیدن به تمامی حاجات و مهمات و بستن زبان دشمن]این لوح را نوشته با خودت داشته باش که تمام حاجات تو بر آورده میشود.این لوح فوق العاده…
متن دوم