آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوح عزت و محبت بین خلق

لوح عزت و محبت بین خلق

لوح عزت و محبت بین خلق این لوح هم لوحی بسیار قوی و مجرب است که برای محبت جمیع خلایق و همچنین جهت عزت و حرمت در بین خلق استفاده میشود و باید همیشه با خود همراه کنید این لوح همین میشود در کاغذ زرد با جوهر روحانی نوشت و هم میتوان روی فلز…
متن دوم