آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

كفش سياه

متن دوم