آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قوی ترین دعای زبان بند

ختمی برای بستن زبان دشمن

ختمی برای بستن زبان دشمن این ختم فوق العاده است که برای بستن زبان دشمنه و اینکه قبل از انجامش باید سه روز روزه بگیرید.نتیجه فوق العادست و نظیر هم نداره روزهای سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه روزه بگیرید به نیت بستن زبان دشمنان و…
متن دوم