آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قمر در عقرب 91

ماه های قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب

 برگرفته از نرم افزار متاسافت در بیان ماه های قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب ماهران فن و کاملان نجوم در خواندن عملیات رعایت ماه های قمری همچون ماه های شمسی داشته اند چنانچه هر ماه را سه عشره معین ساخته اند.اول عشره بنا بر…
متن دوم