آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قمر در صور عقرب سال 95

قمر در برج عقرب و قمر در صورت فلکی عقرب

قمر در برج عقرب و قمر در صورت فلکی عقرب بعضی از مراجع و علما نهی حدیث مذکور را ناظر به قمر در برج عقرب، و برخی ناظر به قمر در صورت عقرب دانسته‌اند. مثلا سید علی سیستانی از مراجع فعلی و مرحوم فاضل هندی از علمای قدیم، این نهی را صریحا…
متن دوم