آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قسم عظیم و گرفتن حاجت قطعی

قسم عظیم و گرفتن حاجت قطعی

قسم عظیم و گرفتن حاجت قطعی این نسخه از مجموعه نسخه های ویژه نامه از نرم افزار متا پرو است که امروز در نرم افزار قرار گرفته هر گاه در اعمال خود احساس کردی که عملت صحیح بوده ولی اجابت نشد دعایی در حق خودت یا کسی اول دو رکعت نماز حاجت به جا…
متن دوم