آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قرآن خواندن

گفتار ائمه معصومین,چند چیز نور چشم را زیاد مى کند

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز نور چشم را زياد مى كند  اول - قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ  دوم - كندر خوردن  سوم - خوردن به  چهارم - پوشيدن كفش زرد  پنجم - سرمه كشيدن  ششم - خضاب نمودن با حنا  …
متن دوم