آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قدرت تمرکز

درمان از دست دادن قدرت تمرکز و علاقه

درمان از دست دادن قدرت تمرکز و علاقه در مراجعات روزمره به من، ۹۰ درصد موارد را دانش آموزان و دانشجویانی تشکیل می دهند که علاقه و تمرکز خویش را برای خواندن دانشجویانی تشکیل می دهند کهعلاقه و تمرکز خویش را برای خواندن درس از دست داده اند و…
متن دوم