آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فواید هیپنوتیزم

نکات اصلی فواید خود هیپنوتیزمی

نکات اصلی فواید خود هیپنوتیزمی ۱ . چند بار برای خود تکرار کنید که هر مسئله فکری با فکر درمان می شود و شما می توانید با استفاده از خود هیپنوتیزمی  ، مانع هیجانهایی شوید که به سبب بیماری ایجاد شده اند . ۲ . هر روز به خودتان تلقین کنید که…
متن دوم