آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فقر و فحشا در ایران

چه تلخ است فقر

کودک شيشه پاک کن کودک شیشه پاک کن ميان ماشين‌ها می چرخيد با دستمالی چرکی به بهانه‌ی پاک کردن شيشه‌ها اما هيچ کس او را نمي ديد ... هيچ کس سکه‌ای به کاسه‌اش نمی انداخت ... يک روز راننده اتوبوس بي‌حواسی…
متن دوم