آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضایل بسم الله

فضایل بسم الله الرحمن الرحیم

از آثار و فضایل بسم الله الرحمن الرحیم هر گاه زنی بار دار نمیشود باید 110 مرتبه بسم الله الرحن الرحیم را نوشته تا به اذن خدا بار دار شود. هر گاه خواستی محبت کسی را در دلش بیفکنی بیاور یک قطعه شیرینی و بر…
متن دوم