آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرق هیپنوتیزم نمایشی با هیپنوتیزم

فرق هیپنوتیزم نمایشی با هیپنوتیزم معالجی

فرق هیپنوتیزم نمایشی با هیپنوتیزم این است که: ۱-در هیپنوتیزم نمایشی احتیاج به این نیست که هیپنوتیزور بتواند همه کس را هیپنوتیزمنماید، ولی در هیپنوتیزم معالجی روانپزشک یا روانکاو مجبور است همه مراجعه کنندگان را هیپنوتیزم نماید و چون به علت…
متن دوم