آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرشتگان خدا

دانلود کتاب فرشتگان خداوند

دانلود کتاب فرشتگان خداوند برخی از امور اعتقادی که مبنای اصولی در قرآن و حدیث دارند با برخی از امور خرافی و بی اساسی که در میان مردم رایج است و هیچ پایه و اساسی ندارد،درهم آمیخته است.از این رو بسیاری می پندارند که این امور بی اساس هستند.…
متن دوم