آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فال بادام

فـــال نــخود,فـــال بادام,روش استخاره با قران کریم و ..

فال نخود ,فال بادام, روش استخاره با قران کریم, فال تسبیح  و فال انبیاء     انسان همواره در طول زندگی ادوار زندگی از ابتدای خلقت تا کنون به دنبال کشف ناشناخته های دنیای پیرامون خود بوده و همچنان خواهد بود.یکی از شگفتی هایی که حس کنجکاوی…
متن دوم