آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فال ازدواج

طریقه محاسبه جفت بودن یا جفت نبودن بخت

برگرفته از نرم افزار متاسافت طریقه محاسبه جفت بودن یا جفت نبودن بخت هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای احمدی با خانم کریمی می تواند ازدواج کند یا نه؟آیا ستاره این دو با هم جفت هست یا نه؟ و در آینده تا اخر با هم زندگی می کنند یا…
متن دوم