آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غم و غصه

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب بیمارى مى شود

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب بيمارى مى شود اول - شام نخوردن دوم - پر خوردن سوم - خوردن ميان نهار و شام چهارم - شب ايستاده آب خوردن پنجم - زياد آب خوردن ششم - آب خوردن در اثناى غذا خوردن هفتم…
متن دوم