آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عمل و دعای ام داود برای رهایی غم و اندوه های بزرگ

عمل و دعای ام داود برای رهایی غم و اندوه های بزرگ

عمل و دعای ام داود برای رهایی غم و اندوه های بزرگ روايت شده: هر صاحب اندوهى اين دعا را بخواند حق تعالى او را از اندوه و غم رهايى بخشد. پنجم: عمل امّ داود كه مهم ترين اعمال اين روز است، و براى برآمدن حاجات و برطرف شدن سختيها، و دفع ستم…
متن دوم