آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علوم غریبه و طلسمات

شناخت ساعات شبانه روز

برگرفته از نرم افزار متاسافت شناخت ساعات شبانه روز شناخت ساعات مختلف شبانه روز خیلی در این علم مهم و تاثیر گذار است یعنی اینکه بدانیم کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است یکی از موارد مهمی که از این موضوع در آن استفاده میشود…
متن دوم