آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علم امروز و معجزات

علم امروز و معجزات

علم امروز و معجزات حیات در روی زمین چگونه پیدا شده است؟ این زیست‌شناس روسی می‌گوید «حیات یک شکل پیچیده و کاملی از حرکت و سازمان ماده است.» از ترکیب محلول فروسیانور پیاستیم و بلور سولفات مس می‌توان موجود زنده ساخت. روغن زیتون…
متن دوم