آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علم اسامی چیست

علم اسامی

علم اسامی کسانی که علم اسامی و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و روند زندگی افراد را درک کرده اند تصمیم گرفته اند تا نام خود و خانواده ی خود را معاینه کنند، اما افرادی که با چهارچوبه ی از پیش تعیین شده ی قبلی پا به مطالعه ی این مطالب…
متن دوم