آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علت بسته شدن رزق و روزی

دلیل کم شدن روزی در چیست؟

دلیل کم شدن روزی در چیست؟ انسان از آن جهت که صاحب فکر و اندیشه است، می‌خواهد در مورد بسیاری از مطالب پرس‌وجو کرده، چرایی و چگونگی مطالب را دریابد. از جمله مسائلی که فکر انسان را به خود معطوف داشته، مسائل مربوط به «رزق و روزی» انسان و دیگر…
متن دوم