آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علامه حسن زاده آملی

متن دوم