آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علائم سحر مشروب

علائم جادوی غذا و نوشیدنی جادوی معده و درمان آن

  علائم جادوی غذا و نوشیدنی (جادوی معده)، علائم و درمان آن علائم سحر ماکول و سحر مشروب سحر و جادو یکی از مواردی است که خداوند متعال به دلیل ضرر فراوانی که دارد آن را نهی کرده است زیرا نوعی کفر است و باعث آسیب به مردم می شود و
متن دوم