آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عزیز شدن برای شوهر

عزیز شدن در انظار,عزیز شدن برای شوهر,عزیز شدن در نزد معشوق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت عزیز شدن در انظار,عزیز شدن برای شوهر,عزیز شدن در نزد معشوق در زیر جواب 146 نفر را دادم.که 90% نامه ها شبه هم بوده و مشکل محبت و ناسازگاری  بین دو نفر می باشد چون متن زیاد بود به خاطر…
متن دوم