آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عاقبت مشورب خواری

نسخه درمان مـــشروب خواری

نسخه درمان مـــشروب خواری این نسخه از مجموعه نسخه های ویژه نامه از نرم افزار متا پرو استکه امروز در نرم افزار قرار گرفته اگر كسي مشروب خوار باشد و نتواند آن را ترك كند، از یک سید پاک یا اگر نتوانستید گیر بیارید به خادم مسجدی بگویید برای…
متن دوم