آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عارف دکان باز نمی کند

عارف دکان باز نمی کند

عارف دکان باز نمی کند به یاد داشته باشیم که انسان عارف و صاحب بصیرت و برخوردار از نفس مطمئنه هرگز خود را در معرض امتحان و یا تایید من و شما قرار نمی دهد. او هرگز كرامات و مكاشفات و قدرت معنوي خود را بازاري نمي كند ، يقين داشته باشيد كه…
متن دوم