آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلوعین

عظمت سحرگاه

عظمت سحرگاه علی علیه السلام فرمود هرکس را بپروردگارش حاجتی باشد باید انرا در سه ساعت بجوید ساعتی در روز جمعه و ساعتی که خورشید زایل میشود(ظهر) و هنگامیکه بادها میوزد و درهای آسمان باز میشود و رحمت فرود میآید و پرنده میخواند و ساعتی در…
متن دوم