آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم محبت و زبان بند

متن دوم