آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم محبت عمیق

برای آوردن معشوق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق طلسم برای آوردن معشوق روز سه شنبه این طلسم را هنگام عصر بر روی نعل اسب نوشته و شب هنگام در آتش شعله وری بیندازید.معشوقه به پای تو خواهد آمد. این دعا جزئی از مجموعه کتاب های علوم…
متن دوم