آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم محبت جمیع خلایق

دعای محبت جمیع خلایق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای محبت جمیع خلایق اگر خواهی که جمیع خلایق با تو مهربان باشند و کار تو رونق گیرد و دشواریها بر تو آسان گردد مربع (ولکن الله) را روی طلا یا هفت جوش سلیمانی نقش کرده و همراه نگاه دارد در…
متن دوم