آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم عاشق کردن

متن دوم