آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم بستن زبان مادر شوهر

تاثیر گذار بودن سخنان شما در همه جا

تاثیر گذار بودن سخنان شما در همه جا البته تمام قواعد آن را رعایت کنین مخصوصا ساعات آن را که در زیر بیان میکنم اگر کسی آیه (آل عمران / 103) و نیز آیه بعدی آن (آل عمران / 104) را نوشته و با خود داشته باشد سخن او در همه اثر تمام…
متن دوم