آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم برای فتح جهان

طـــلـــسم برای فتح جهان

 طــــلــــسم برای فتح جهان این طلسم را روز جمعه در وقت طلا جهت فتح عالم بر روی نام نوشته بخورند. این طلسم جزئی از مجموعه کتاب های علوم غریبه می باشد.این مجموعه نزدیک به ۱۲۰۰جلد کتاب در زمینه های مختلف علوم غریبه…
متن دوم