آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم باطل السحر

چگونه بفهمیم کسی طــــلسم شده و نهوه باطل کردن طــــلسم.

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر چگونه بفهمیم کسی طلسم شده و نحوه باطل کردن طلسم. فهمیدنش هم سخت است هم آسان این بستگی زیادی به خود شما دارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما خودتان را چقدر میشناسید. یعنی اینکه شما بعد از یک اتفاق در…
متن دوم