آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم احضار و محبت

متن دوم