آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسمات

طبیعت کواکب

طبیعت کواکب  برای انجام بعضی امور وقت خاصی مشخش شده است مثلا میگویند این طلسم باید در برج ثور یا ... نوشته شود علت آن طیبیعت آن برج نیز میتواند باشد پس در زیر براتون طبیعت کواکب رو نوشتم حمل = آتشی ثور = خاکی جوزا = بادی سرطان = آبی…

مجموعه طــــلسم و دعاهای کارگشا

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا مجموعه طلسم و دعاهای کارگشا در زیر چند دعا و طلسم آورده شده که فوق العاده مفید و کارگشا هستند. فقط مراعات آداب ساعات و پاکیزه بودن را رعایت فرمایید این دعاها و طلسمات عبارتند از : 1-دعا برای…
متن دوم