آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسمات شرعیه سید سلیمان نجف نژادی

نسخه ای برای اینکه کسی را تا سرحد دیوانگی محب خود گردانی

نسخه ای برای اینکه کسی را تا سرحد دیوانگی محب خود گردانی اگر خواهی کسی را محب خود گردانی بستان 41 دانه فلفل سیاه را چهار نوبت بخوان بر هر دانه فلفل یک مرتبه سوره قریش را و در آتش اندازد که از محبت بیم است دیوانه گردد و آنکس بی خود…
متن دوم