آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طریقه ختم آیت الکرسی

سه ختم مجرب از آیه الکرسی برای گشاده روزی و حاجت و محبت عمیق

سه ختم مجرب از آیه الکرسی برای گشاده روزی و حاجت و محبت عمیق سلام به همه عزیزان.روز سه شنبه همه شما عزیزان به خیر و خوشی این سه ختم که تا به امروز اجازه نشر آن را نداشتم. و به شکر خدا امروز اجازه آن به من داده شده. البته این ختم تا اکنون…

ختم آیت الکرسی,طریقه ختم آیت الکرسی

ختم آیت الکرسی,طریقه ختم آیت الکرسی ختم آیت الکرسی1: جهت مطالب مشروعه خصوصا جمیع امورات دنیوی و فراهم آوردن اسباب از روز اول ماه قمری شروع کند,بعد از نماز پیشین(نماز ظهر) و پیش از نماز عصر به این طریق که میان دو نماز باشد.اول دو رکعت نماز…
متن دوم