آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طریقه اصل بودن سنگ

ذکات سنگ شرف شمس و طریقه اصل بودن آن

ذکات سنگ شرف شمس و طریقه اصل بودن آن سلام به همه عزیزان با عذر خواهی از همه دوستان که در هنگام ارسال سنگ ذکات آن را ارسال نکردیم به دلیل شلوع شدن کارها وقت نوشتن آن نشده بود.و همچنین از دوستی که سنک ان در حین ارسال شکسته شده هم عذر…
متن دوم