آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طالع شخص

ماه ها و طالع (بروج)

برگرفته از نرم افزار متاسافت ماه ها و طالع (بروج) آنها  متولدین هر ماه طالعی خاصی دارند که آنها عبارتند از :  1 - فروردین : حمل 2 - اردیبهشت : ثور 3 - خرداد : جوزا 4 - تیر : سرطان 5 - مرداد : اسد 6 - شهریور : سنبله 7 - مهر…
متن دوم