آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طالع بینی هندی

نوع مرکب برای نوشتن هر طالع

نوع مرکب برای نوشتن هر طالع باید بدانید که طالع هر کس را به چه چیز باید نوشت: طالع زحل را با سرکه و نیل باید نوشت طالع مشتری را با گلاب و زعفران و مشک نویسد. طالع مریخ را  بشنجرف و خون مرغ باید نوشت و طالع شمس و عطارد را به…
متن دوم