آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طالع باد

نسخه محبت شدید برای طالع باد

نسخه محبت شدید برای طالع باد هر گاه خواستی کسی را از محبت و عشق خودت بیقرار کنی بنویس در روز دوشنبه در ساعت اول بر روی یک برگ کاغذ سفید یا زرد به مشک و زعفران و گلاب این عزیمت را باید نوشت و شکل ذیل را باید کشید و سپس آن را در آسمان در…
متن دوم