آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صور عقرب

قمردر صورت عقرب یا برج عقرب؟

قمردر صورت عقرب يا برج عقرب؟ اين اختلاف كه منظور از قمر در عقرب چيست آيا منظور بودن قمر در خود برج عقرب است و يا در صورت آن؟ وجود دارد. علامه حسن زاده آملی ( حفظه الله ) در کتاب دروس معرفة الوقت و القبله، الدرس خامس و العشرون -خاتمه…
متن دوم